ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍

បញ្ជីព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍

ចំនួនសរុប 1

 ពិធីអបអរសាទរការទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិទី១

ពិធីអបអរសាទរការទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិទី១

2020/02/28

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា - គ.ម.ក ដែលបានផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ CiC Capital Partners ក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ទី១ នៅកម្ពុជាកាលពី ថ្ងៃទី ៧ ខែ មិថុ ....បន្តទៀត