ឯកសារ

ការរក្សាសិទ្ធិចំពោះការមិនទទួលខុសត្រូវ

ខ្លឹមសារនិងព័ត៌មាននៅទីនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលនយោបាយផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ។ អ្នកមិនគួរយកព័ត៌មាន ឬឯកសារផ្សេងទៀតនៅទីនេះធ្វើជាដំបូន្មានក្នុងវិស័យច្បាប់ ពន្ធ ការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ដំបូន្មានផ្សេងទៀតឡើយ។ CiC Capital Partners បានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពជឿជាក់នៃព័ត៌មានដែលផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រនិងឯកសារទាំងនេះ។ CiC Capital Partners មិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ ខ្លឹមសារពេញលេញ ភាពស្របច្បាប់ ឬភាពជឿជាក់នៃព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះឡើយ។ អ្នកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងក្នុងការវាយតម្លៃលើគុណប្រយោជន៍និងហានិភ័យនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយដោយផ្អែកលើព័ត៌មាន​ ឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀត​​នៅ​លើគេហទំព័រនេះ។

បញ្ជីឯកសារ

 BIO Webinar Series | Business Resilience

BIO Webinar Series | Business Resilience

2020/04/16