ព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីយើង

ព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីយើង

 នាយកគ្រប់គ្រង CIC Capital Partners Plc៖ គម្រោងវិនិយោគរួមរបស់ CIC នឹងជួយដល់ SME បានច្រើន​

នាយកគ្រប់គ្រង CIC Capital Partners Plc៖ គម្រោងវិនិយោគរួមរបស់ CIC នឹងជួយដល់ SME បានច្រើន​

2020/01/21

📰 BizKhmer: តាមការឲ្យដឹងពីលោក ឡែម ចាន់សំរេច នាយកគ្រប់គ្រង CIC Capital Partners Plc ថា SMEs បានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តែ សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម SMEs នៅត ....បន្តទៀត

 Local firm receives fund management licence

Local firm receives fund management licence

2020/01/21

📰 As a fund management company, Cambodian Investors Capital Partners will create and manage a collective investment scheme, collecting funds from investors and distributing re ....បន្តទៀត

 CIC Capital Partners ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពី SECC

CIC Capital Partners ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពី SECC

2020/01/21

📰 ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍៖​ «​ក្រុមហ៊ុន​គ្រប់គ្រង​មូលនិធិ»​ មាន​ន័យ​ថា ក្រុមហ៊ុន​អាច​នឹង​កៀរគរ​ទុន​ពី​វិនិយោគិន​ទាំង​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល និង​ស្ថាប័ន​ពី​ក្នុង​​ស្រុក និង​ក្រៅ​​ស្រុក និង​ប ....បន្តទៀត