CiC Capital In The News

CiC Capital In The News

 នាយកគ្រប់គ្រង CIC Capital Partners Plc៖ គម្រោងវិនិយោគរួមរបស់ CIC នឹងជួយដល់ SME បានច្រើន​

នាយកគ្រប់គ្រង CIC Capital Partners Plc៖ គម្រោងវិនិយោគរួមរបស់ CIC នឹងជួយដល់ SME បានច្រើន​

2020/01/21

📰 BizKhmer: តាមការឲ្យដឹងពីលោក ឡែម ចាន់សំរេច នាយកគ្រប់គ្រង CIC Capital Partners Plc ថា SMEs បានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តែ សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម SMEs នៅតែប្រឈ ....more

 Local firm receives fund management licence

Local firm receives fund management licence

2020/01/21

📰 Khmer Times: As a fund management company, Cambodian Investors Capital Partners will create and manage a collective investment scheme, collecting funds from investors and distrib ....more

 SECC issues first of new licence to CIC Partners

SECC issues first of new licence to CIC Partners

2020/01/21

📰 The Phnom Penh Post: The license allows the company to mobilize capital from individual and institutional investors for investment projects. ....more